Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Pápež Ján Pavol II.

jan pavol ii.jpg

Pápež Ján Pavol II.


Laik je mostom medzi Cirkvou a svetom. Veľkodušný apoštolát laikov, ktorí sú spojení s pastiermi Cirkvi a oživovaný sviatostnou milosťou, robí Cirkev skutočne Cirkvou. Keď zlo vo svete nazývate zlom a odmietate ho konať, ste svedkami Krista-Svetla. V každom okamihu vášho života a vo všetkých vašich každodenných činnostiach sa má prakticky prejavovať plná oddanosť Bohu, ktorý vás postavil do sveta a pre svet. Cirkev potrebuje svätých kresťanských laikov. Áno, viac než reformátorov potrebuje svätcov. Pretože práve svätci sú najautentickejší a najplodnejší reformátori. Činnosť pre Pána nikdy nesmie viesť k tomu, aby sme zabúdali na toho, ktorý je Pánom činnosti. So srdcom rozšíreným silou Ducha nebudete môcť nezachytiť hlas človeka, ktorý trpí; nebudete môcť nepočuť volanie jeho bolesti a nešťastia. Nemôže jestvovať protirečenie medzi vašou prácou a pravou kontempláciou. Predpokladá to, že pracujete pre Boha a s Bohom; že s ním pracujete a v práci ho nachádzate. Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra: v tom spočíva pravá a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života. Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť! V budúcnosti budete tým, čím ste dokázali byť dnes, pretože budúcnosť bude len ovocím vašej schopnosti dobre využiť prítomnosť. Mladý človek, ktorý sa necháva ovládať egoizmom, ochudobňuje vlastné horizonty, stráca morálne sily a ničí svoju mladosť tým, že neumožňuje rásť vlastnej osobnosti. Ste povolaný, aby ste iných učili umeniu lásky, kresťanskej lásky, ktorá je božská i ľudská zároveň. Ste povinní nahradiť nenávisť civilizáciou lásky. Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte, že Boží Duch, ktorý je vo vás, je mocnejší, ako duch sveta. S jeho pomocou je možné zachovávať Božie prikázania s radosťou. Cirkev buduje ten, čo vo vernosti svojmu krstu žije sväto, odmieta hriech, nesie s Kristom svoj kríž a svojím príkladom ukazuje bratom náročnú a radostnú skutočnosť evanjelia. Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Myšlienka na smrť nech vás podnecuje vážiť si čas mladosti ako čas milosti a poslania. Každá pravá láska vyzrieva v modlitbe. V nej sa stáva hlbšou, vážnejšou, úplnejšou. Kristus je náročný, neuspokojí sa s povrchnosťou, nepripúšťa nerozhodnosť. On je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ten, kto ho nasleduje, nekráča vo temnotách. Kristus je svetlo vašej mladosti a prameň vašej radosti. Soľ i svetlo prispievajú k zlepšeniu kvality vecí. A to je presne to, čo sa očakáva aj od mladých: prispejte skvalitnením seba samých, k skvalitneniu Cirkvi i seba samých. Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti. Tajomstvo príťažlivosti a obdivu, ktoré Kristus, večne Mladý, vyžaruje okolo seba, spočíva v jeho dokonalom spojení s Otcom a v dokonalej obete jeho života. Niet krajšej a väčšej práce, ako stať sa z lásky užitočným pre iných. Milí priatelia, viem zo svojej skúsenosti univerzitného profesora, že máte radi konkrétne syntézy. Syntéza-program toho, čo som vám povedal, je veľmi jednoduchá: možno ju zhrnúť do jednoduchého nie a jedného áno: Nie egoizmu. Nie nespravodlivosti. Nie zábave bez morálnych zásad. Nie beznádeji. Nie nenávisti a násiliu. Nie cestám bez Boha. Nie nezodpovednosti a povrchnosti. Áno Bohu, Ježišovi Kristovi, Cirkvi. Áno viere a úlohám, ktoré zahŕňa. Áno rešpektovaniu dôstojnosti, slobody a práv osôb. Áno úsiliu povzniesť človeka a priviesť ho až k Bohu. Áno spravodlivosti, láske a pokoju. Áno solidarite so všetkými, zvlášť s tými najbiednejšími. Áno nádeji. Áno vašej úlohe vybudovať lepšiu spoločnosť. Spoločnosť nemôže žiť v mieri a prosperite, nemôže dosiahnuť pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu. Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť. Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske! Ženy, ste tvárou Cirkvi, ktorá žiari pred ľuďmi prostredníctvom vašej lásky, prejavujúcej sa v dobrote, pomoci, poteche, oslobodení a nádeji. Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu. Ženy, ktoré hľadajú pravé kresťanské chápanie ženskosti, môžu čerpať zo slobodnej a aktívnej úlohy, ktorú prijala Mária z Nazareta, Panna a Matka Pána. V nej môžu všetky ženy objaviť "tajomstvo" dôstojného života a dosiahnuť svoju pravú emancipáciu. Ste povolané byť svedkami pravého významu lásky; sebadarovania a prijatia druhého, ktoré má byť dušou všetkých medziľudských vzťahov. V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce: plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia. Otvorte vaše zasvätené srdce láske! Dávajte sa, veľkoryso sa darujte človeku našich čias! Ste povolaní, aby ste boli Kristovou tvárou. Kresťanské spoločenstvo i občianska spoločnosť vás považujú za "profesionálov svätosti" a očakávajú od vás konkrétne príklady vernosti Kristovi a otvorenosti voči blížnym. Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého. Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom. Evanjelium je definitívne a nezaniká. Jeho kritériá sú večné. Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým svojím srdcom a zo všetkých svojich síl. Epocha misií ešte neskončila, Kristus ešte stále potrebuje veľkorysých mužov a ženy, aby sa stali poslami radostnej zvesti až po kraj sveta. Povolanie je bez pochýb zasiate do sŕdc mnohých mladých, len čaká na vhodnú príležitosť, aby mohlo vyklíčiť. Povolanie od Boha je povolanie dynamické, misionárske, zamerané na šírenie Božieho kráľovstva. Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha. Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet. Pri každej kňazskej vysviacke Duch Svätý zasahuje ľudskú osobu do najhlbšej hĺbky, aby ju preformoval na podobu Krista a zapojil do služby jeho Kráľovstva. Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným darovaním sa Kristovi. Európa, vráť sa k sebe samej. Buď sama sebou. Objav znovu svoje počiatky. Objav svoje korene. Navráť sa k životu podľa skutočných hodnôt, ktoré urobili slávnou tvoju his- tóriu a požehnanou tvoju súčasnosť medzi ostatnými svetadielmi. Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní. Boh je najvyššou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým. Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba, a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku. Dnes sa bojuje hlavne o moc a blahobyt, nie za ideály. Sekularizovaný človek, ktorý sa cíti tak dospelým, zrelým a slobodným je zároveň človekom, ktorý uteká pred svojou slobodou, človekom, ktorý trpí samotou, je ohrozovaný rôznymi vrtochmi svojej duše, usiluje sa oddialiť smrť a žije v strachu, lebo stratil nádej. Toto je Európa a toto je človek, ktorému sme dnes povolaní prinášať evanielium. Mier sa rodí zo spravodlivosti a spravodlivosť sa zakladá na pravde. Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpením blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa tak spája s láskou k trpiacemu človeku. Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt alebo technická vyspelosť, ale privilegovaný priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom. Ruženec Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života. Tajomstvá ruženca možno právom prirovnať oknám, ktorými môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. A len z tohoto sveta, z príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, sa môžeme naučiť byť silnými v ťažkostiach, trpezlivými v protivenstvách, istými v poku- šeniach. Mária Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia. Ježiš Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila pre každý vek človeka a pre každú situáciu. Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom ako jednotlivci i ako národ, tým lepšie zvládnete všetky situácie života. Utrpenie Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať. Odkedy si Ježiš vybral kríž a zomrel na Golgote, všetci, čo trpia, zvlášť tí, čo trpia nevinne, môžu sa stretnúť s tvárou "Trpiaceho služobníka" a nájsť v jeho utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a o jej dôležitosti. Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti. Ľudia potrebujú pravdu; absolútne nutne potrebujú vedieť prečo žijú, zomierajú, trpia. A vy predsa viete, že pravda je Ježiš Kristus. On je pravda, ktorá je spásou našich mladých: pravda úplná, jasná a náročná. Vskutku, moderný svet potrebuje zvlášť naliehavo porozume- nie, priateľstvo a lásku. Myšlienka na smrť musí vstúpiť do nášho života - nie aby nás deprimovala a vyrušo- vala, ale aby nás podnecovala dobre zmýšľať a konať, aby sme nikdy nestratili z dohľadu tú obšťastňujúcu poslednú hranicu, ktorou je sám Boh. Zdroj: Myšlienky svätých

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.